นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว       

 

บริษัท ทีอาร์เอ็นที จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการ ดีดีซีคลินิกเวชกรรม ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแล บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์บริษัทฯ รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
        วัตถุประสงค์ และ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา
        
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้บริษัทฯ มาอย่างสมัครใจเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น และเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ บริษัทฯ จะจัดเก็บเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้น

        
บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้อย่างระมัดระวัง โดยใช้มาตรการกำกับดูแล การปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในการดำเนินการปฏิบัติ ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

        
บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการ

        
สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อบริษัทฯ ต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลาในการเก็บ
        
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น และเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน สิ้นสุดระยะเวลา หรือครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที

ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
        
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ไปยังตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง เท่านั้น

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
        
ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในนโยบายฉบับนี้

1.  สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน

2.  สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

3.  สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

4.  สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้บริษัทฯ นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น

5.  สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอคัดค้านภายหลังได้

6.  สิทธิการขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น


สิทธิเพื่อการถอนความยินยอม
        
ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในนโยบายฉบับนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
        
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านที่กรอกในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกบนหน้าเว็บเพจของดีดีซีคลินิกเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. 
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการ ประกอบการสมัครสมาชิกเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ​
        -
สร้างและจัดการบัญชีของท่าน
        -
ติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านอาจสนใจ
        -
การสอบถามข้อมูลในหัวข้อ Q&A
        -
การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้าทางออนไลน์
        -
จัดหาบริการหรือส่งมอบบริการ และการเข้าถึงบริการของท่านไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
        -
เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
        -
นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการ
        - 
การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับสาขาของดีดีซี คลินิกเวชกรรม
        -
การยืนยันตัวตนของลูกค้า ระหว่างช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
        -
ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือ
        -
วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขออนุญาต:​
               -
ข้อมูลการ Login: ข้อมูลอีเมล, รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล, นามแฝง, วันเกิด, เพศ, เบอร์มือถือ และภาพโปรไฟล์
               -
ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า : ชื่อ-นามสกุล, เบอร์มือถือ, ที่อยู่จัดส่ง, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
               -
ที่อยู่ที่ต้องการแสดงในใบเสร็จ: ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เบอร์มือถือ, ที่อยู่ในใบเสร็จ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์

2. วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของเว็บไซต์
        -
นำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่มีประโยชน์
        -
เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และลูกค้าสัมพันธ์
        -
เพื่อสำรวจความพึงพอใจ วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
        -
เพื่อทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขออนุญาต:​
               -
ข้อมูลทั่วไปอันประกอบด้วย สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้
               -
ข้อมูลอื่นๆ อันประกอบด้วย ประวัติการเคยใช้บริการจากดีดีซีคลินิก, บริการที่ท่านให้ความสนใจ, กิจกรรมที่ท่านให้ความสนใจ และท่านรู้จักดีดีซีคลินิกจากช่องทางไหน
               -
ข้อมูลธุรกรรมสั่งซื้อสินค้าและบริการ เช่น รายการสั่งซื้อ, รายการที่สนใจ, ราคา, วิธีการชำระเงิน, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
               -
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมด้วยวิธีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้, พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ อาทิ จีพีเอส

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
       
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และโปรดทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย
       
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของบริษัทฯ และจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

        
บริษัทฯ ใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม เช่น การใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และบริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
       
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการณ์ เว้นแต่

1.  ได้รับความยินยอมจากท่าน

2.  การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
       
ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดพลาด ข้อสงสัยใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ช่องทางเหล่านี้
        Facebook
หรือ LINE : @ddcclinic
       
เว็บไซต์ :
       
อีเมล : drdesignerthailand@gmail.com
       
เบอร์ติดต่อ: 063-203-7942

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
       
บริษัทฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่บริษัทฯ ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อบริษัทฯ อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะแก้ไขวันที่ที่มีผลบังคับทางด้านล่าง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมบริการ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

Line